Antwoorden van alle lokale politieke partijen (behalve PvdA en VVD) op de vraag: wat gaan jullie doen aan de financiële ellende van de laatste jaren?

1. LAS
Daar is de afgelopen vier jaar al hard aan gewerkt. Als alles volgens planning verloopt dan zijn wij in 2021 uit de financiële problemen. Het had misschien wel iets sneller gekund, maar wij willen de stad niet kapot bezuinigen. Er moet ook financiële ruimte overblijven voor investeringen in de stad, het wegwerken van achterstallig onderhoud, het uitvoeren van preventief onderhoud, etc… We moeten vooral ook de buitenwijken niet vergeten want wij zijn van mening dat de focus nu wel heel erg ligt bij de binnenstad. Maar Almelo is meer dan de binnenstad alleen. Ook de woonboulevard heeft een nieuwe impuls nodig. De plannen hiervoor zitten al in de laatste fase.Het is de bedoeling dat Almelo weer een fijne gezellige stad wordt om in te wonen, leven en te werken.

2. CDA
We hebben aan het begin van deze periode een financieel herstel plan ingesteld dat er op gericht is dat we in 2020 weer financieel gezond zijn. Dit herstel plan moeten we blijven volgen. Dit zijn ook de afspraken met de provincie. We blijven echter kijken naar versterking van de positie door bijvoorbeeld verkoop aandelen Twence.

3. D66
Zie vraag 1.: Geen grote nieuwe investeringen doen, maar ook niet de stad kapot bezuinigen. Vanuit die balans de klim uit het dal doorzetten en over een paar jaar weer goed in control zijn met een positieve algemene reserve en een acceptabele belastingdruk.

4. PvdA
GEEN ANTWOORD

5. SP
Daar hebben we al heel veel aan gedaan door de bezuinigingen die we hebben doorgevoerd. Verder moeten we ons hard maken in Den Haag ( eventueel via de VNG) voor een redelijke verdeling van de financiële middelen voor gemeenten. Daarbij rekening houden voor de bevolkingssamenstelling en de sociale situatie van inwoners.

6. VVD
GEEN ANTWOORD

7. ChristenUnie
Financieel herstel en een (meerjarig) sluitende begroting hebben de hoogste prioriteit. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers. Daarbij geldt wel dat de stad niet ‘kapot bezuinigd’ mag worden. Almelo bezuinigt al jarenlang grote bedragen en vraagt op deze wijze veel van zijn inwoners. Er moet daarom ook (financiële) ruimte blijven voor bijvoorbeeld burgerinitiatieven en vernieuwingen. Beleid wordt niet gemaakt op basis van financiële tekorten maar op basis van een visie op de samenleving. Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Bezuinigen door kritisch te zijn op:

– Bekostigen van ‘prestigeprojecten’;
– Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd;
– De  inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus voor werk dat ook door eigen mensen uitgevoerd kan worden, etc.

8. PVA
Het uit de hand lopen van grootscheepse gemeentelijke projecten leidt keer op keer tot financiële problemen. Bezuiniging op zulke prestigeprojecten, zou veel geld kunnen besparen. Mede door het verregaand inkrimpen van het gemeentelijk apparaat wordt er veel te vaak een beroep gedaan op peperdure externe adviseurs en bureaus. Dit dient drastisch gekort te worden.

9. Almelo Centraal
De oorzaken van de financiële ellende liggen al wat verder in het verleden. Het is goed en noodzakelijk dat nu orde op zaken wordt gesteld en dat de provincie via preventief toezicht hier streng op toeziet. Wat ons betreft had dit al vele jaren eerder moeten gebeuren. De komende periode moet Almelo er financieel weer verder bovenop krabbelen, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie. We zullen nog een tijd zuinig aan moeten doen. Dat betekent: de afgesproken bezuinigingen uitvoeren. Almelo Centraal wil daar bovenop absoluut niet méér bezuinigen. De stad en haar voorzieningen zijn al genoeg uitgekleed. Te veel zelfs. Wat wij willen: Er worden strakke afspraken gemaakt over het oormerken van budgetten, geld dat ‘over’ is wordt niet overgeheveld naar de algemene middelen maar blijft beschikbaar voor het beleidsterrein waar het voor bedoeld is. Externen blijven zo kort als mogelijk en worden afgerekend op resultaat. De gemeente voert actief beleid om de grond en de panden te verkopen. Het gemeentelijk vastgoed wordt zoveel mogelijk verkocht tegen marktprijs. Ons belangrijkste uitgangspunt is: niet denken vanuit het geld, maar vanuit wat de inwoners en de gemeente nodig hebben. Eerst bepalen wat belangrijk is en dat vervolgens uitvoeren met het beschikbare budget. Het klinkt misschien logisch, maar het huidige college denkt en handelt juist andersom. Dan krijg je dus ook bezuinigingen met de botte bijl, zoals is geprobeerd met de wijkcentra. Gelukkig stak de raad daar een stokje voor.

10. Leefbaar Almelo
Proberen middelen beter te verdelen! En het gaat al weer iets minder slecht ondertussen. En bij het rijk blijven wijzen op de slechte berekeningen voor het verdeelmodel voor de “gemeentefondsen”.

11. GroenLinks
Inmiddels al weer vele jaren geleden dacht het toenmalige gemeentebestuur dat er ten noorden van Almelo de prachtige nieuw woonwijk Waterrijk zou kunnen verrijzen. Er werden vele hectares grond gekocht, maar het pakte rampzalig uit. Honderd miljoen moest er worden afgeboekt en daardoor moest er gigantisch worden bezuinigd. Het nieuwe stadhuis was ook niet misselijk. Daarom zegt GroenLinks: nooit meer dergelijke grootschalige projecten in Almelo.

12. PVV

De PVV wil dat de Gemeente stopt met subsidiëren van linkse hobby’s en initiatieven die zonder subsidie geen bestaansrecht hebben. Als mensen met elkaar in een zangkoor willen, kunnen ze daarvoor zelf een financiele bijdrage leveren. Als een (amateur)kunstenaar niet verkoopt, is er kennelijk geen behoefte aan zijn creaties. Eigen broek ophouden. We betalen immers ook het salaris van een Makelaar niet die geen woningen verkoopt. De PVV gaat kritisch zijn op elke euro die uitgegeven wordt. Wij vinden het belangrijk dat elke euro die uitgegeven wordt, voor twee euro effect heeft. Wij zullen ons dus bij elke uit te geven euro afvragen: Heeft de Almeloër er wat aan en hoe groot is de behoefte?

13. Minimapartij
De Minimapartij wil de gemeentebegroting verder op orde brengen en mensen met een minimaal besteedbaar inkomen meer financiële ruimte geven. In de gemeenteraad letten wij bij alle plannen goed op de financiering en de uitvoering. Ook om te voorkomen dat oude dure fouten nog een keer gemaakt worden. De gemeente mag geen riskante investeringen of prestigeprojecten meer doen.

14. Lijst Çete
We hebben als gemeente Almelo moeilijke tijden achter de rug, maar we zijn er bijna doorheen. Wij hopen dat we in 2019 weer financieel gezond zijn en uit het preventief toezicht geraken. Dit willen wij versnellen door het verkopen van onze aandelen in Twence.

15. Democraten.NU
Democraten.Nu wil een kleine overheid, daar blijven we op hameren. Geld dat wordt uitgegeven aan de overheid zelf, kan niet worden uitgegeven aan de samenleving. En de Almelose samenleving is waar wij voor staan. Te beginnen met het drastisch verminderen van dure externe inhuur van ambtenaren. Daarmee wordt een forse structurele besparing van miljoenen euro’s gerealiseerd. Daarmee komt er geld vrij voor de Investeringsagenda van Almelo. Investeringen in de samenleving wel te verstaan en daar rekenen we ook het schoolzwemmen onder.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties