Antwoorden van alle lokale politieke partijen (behalve PvdA en VVD) op de vraag: wat gaan jullie doen aan de leegstand in het centrum?

1. LAS
De leegstand in de binnenstad is een doorn in het oog van onze fractie. Groot probleem hierin is dat vele panden niet in eigendom zijn van de Gemeente Almelo. De gevraagde huren van sommige panden zijn torenhoog. Er worden belachelijke huurprijzen gevraagd voor de panden. Eigenaren en ontwikkelaars laten ze liever leegstaan vanwege de financiële voordelen. Zij weigeren het pand te verhuren voor een lagere prijs. Er zijn hier maar twee opties mogelijk: eerst in gesprek met de pandeigenaren om te kijken of zij bereid zijn om een lagere huur te hanteren. Doen zij dit niet, dan moet de gemeente Almelo bij alle panden die langer dan twee jaar leegstaan de winkelbestemming eraf halen. Dan wordt het kiezen of delen voor de pandeigenaren, want als je de winkelbestemming eraf haalt dan vervallen automatisch de fiscale voordelen van het leeg laten staan van een pand. Een andere optie is leegstandsbelasting, maar dit is een dusdanig extreem middel dat wij liever niet toepassen.

2. CDA
Er lopen diverse initiatieven om de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Wij willen met alle betrokken in gesprek om gezamenlijk tot een plan te komen dat dit probleem gaat oplossen. Denk hierbij aan gesprekken met pand eigenaren mbt tot de huren die zij vragen maar ook met initiatiefnemers die wat willen ontwikkelen in onze stad.

3. D66
Vanuit een nieuwe visie op de binnenstad streven naar een compact, bruisend centrum, waar naast winkels vooral ook ruimte komt voor kleine ondernemingen/startups/enz., en voor wonen. T.o.v. de andere Twentse steden niet meer sturen op groei (want die potentie is er niet), maar op compact, groen, sfeervol, kunst/cultuur, enz.. Dus echt naar een verblijfcentrum streven, waar een passend nieuw winkelaanbod goed zaken kan (blijven) doen. Het herstel van de haven in het centrum moet daar natuurlijk een belangrijke bijdrage aan leveren.

4. PvdA
GEEN ANTWOORD

5. SP
In gesprek met pandeigenaren zodat panden of delen van panden beschikbaar komen voor startende ondernemers. Kleinschalige onderscheidende winkelconcepten naar Almelo halen. Inrichten van een kernwinkelgebied i.p.v het winkellint wat er nu is. Panden omvormen tot woningen in die delen doe niet tot het kernwinkelgebied behoren.

6. VVD
GEEN ANTWOORD

7. ChristenUnie
De Binnenstad heeft prioriteit. Gestreefd wordt naar een creatieve stad met een compact kernwinkelgebied waar wonen, werken, winkelen en uitgaan het centrum bruisend maken. Om het winkelgebied in Almelo meer te concentreren worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen. Als gastvrije stad dient het centrum schoon en goed onderhouden te zijn. Waar mogelijk komt er meer groen in het centrum. Buiten het kernwinkelgebied wordt het centrum (Noord, Zuid) zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor het (auto)verkeer. Er komen geen winkelcentra in het buitengebied (grootschalige winkels/ outletcentra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden. Een nieuwe detailhandelvisie beraadt zich over de positie van de woonboulevard ten opzichte van de binnenstad. Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

8. PVA
Eerder hebben we (via een motie) het college opdracht gegeven om in overleg te treden met verhuurders voor meer marktconforme huren. Grote leegstaande panden zouden bijvoorbeeld na een kleine verbouwing in kleinere units kunnen worden opgedeeld. Kleinschaligheid en pluriformiteit is een absolute voorwaarde voor een levendige, aantrekkelijke binnenstad. De Grotestraat moet zich gaan ontwikkelen tot een toeristische en culturele promenade.

9. Almelo Centraal
Het is nodig dat de gemeente luistert naar wat de ondernemer nodig heeft en welke bezwaren er zijn om hier te ondernemen. Deze bezwaren wegnemen door bv. de regeldruk te verminderen, snellere afhandeling van procedures en vergunningen, verruiming kwijtscheldingsbeleid, hanteren van flexibele vestigingscondities en optimaal gebruik maken van subsidiemogelijkheden van provincie en europa.

10. Leefbaar Almelo
Kleinschalige nieuwe betaalbare invulling en/of waar mogelijk slopen en groen, water, bankjes en speelvoorzieningen aanleggen. Zie ook vraag 1.

11. GroenLinks
A. Een compactere binnenstad, minder winkels dus.
B. Veel panden in de binnenstad zijn in handen van grote vastgoedeigenaren. We kunnen ze niet dwingen hun huurprijs te verlagen, maar we moeten erop blijven hameren dat het probleem niet wordt opgelost als ze de prijs hoog houden, en daardoor vaak onbetaalbaar.
C. De gemeente moet startende winkeliers – zeker jonge mensen – de helpende hand bieden waar het maar kan. Het project ‘Start je eigen winkel’ juichen we toe.

12. PVV
Wij willen een prettig vestigingsklimaat creëren voor zowel winkelier als horeca-ondernemer. Lastenverlichting is volgens de PVV wat nodig is. Daarmee bedoelen wij niet alleen te betalen belastingen, maar ook administratieve lasten, zoals die voor vergunningaanvragen. Veiligheid speelt ook een belangrijke rol. Zero-tolerance beleid voor tuig dat delen van het centrum, maar ook station en winkelcentra terroriseert. De Almeloër moet zich veilig voelen op straat.

13. Minimapartij
De Minimapartij wil dat het centrumwinkelgebied compacter en daardoor aantrekkelijker wordt. Soms kan leegstand niet direct opgelost worden met wonen, zorg of bedrijvigheid. Almelo heeft veel mensen met goede ideeën, er zijn dus allerlei sociale, creatieve, kunstzinnige initiatieven mogelijk. Geef die experimenteerruimte. Die inspirerende smaakmakers kunnen dan, steeds voor een afgesproken periode, levendigheid op deze lege plekken brengen.

14. Lijst Çete
Wij gaan de Grotestraat terugbrengen naar de kern en van de kop van Noord en Zuid woonbestemmingen maken.  Ook willen we kijken naar laagdrempelige instapmogelijkheden voor startende ondernemers, om zo lokaal ondernemerschap te bevorderen.

15. Democraten.NU
Voor veel Almeloërs is de leegstand van winkels een doorn in het oog. Daar denkt Democraten.Nu niet anders over en vindt dat er voor dit deel van de binnenstad, waarin ook St. Georgius-basiliek staat, een nieuwe stedenbouwkundige ontwikkeling moet komen. Democraten.Nu is van mening dat de nieuwe gemeenteraad daar voortvarend mee aan de slag moet en zal daarop aandringen. Voor het overige is Democraten. Nu van mening dat de Almelose binnenstad moet koersen op een compacte binnenstad en zich moet onderscheiden t.o.v. de andere steden in Twente. Dat kan door het binnenhalen van ondernemers die een kleine speciaalzaak willen starten en daar hoort ook een veelzijdige warenmarkt bij. Voor een goede doorstart van de Almelose binnenstad is het allerbelangrijkste dat de ondernemers het zelf doen. De stichting “Start in Almelo” kan hen daarbij helpen op allerlei gebied. De gemeente Almelo ondersteunt dit project en daar zijn wij het helemaal mee eens. Kijk op de website van deze stichting: www.startjewinkelinalmelo.nl

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties