Antwoorden van alle lokale politieke partijen (behalve PvdA en VVD) op de vraag: wat is volgens jullie het grootste probleem in Almelo en wat ga je eraan doen?

1. LAS
Armoede en werkgelegenheid zijn het grootste probleem in Almelo. Deze 2 zaken kun je niet los van elkaar zien. Wat lokaal Almelo Samen betreft mag het nooit zo zijn dat mensen ergens niet aan kunnen meedoen of een fatsoenlijk bord eten op tafel hebben staan. Wij zullen dan ook koste wat kost proberen te vermijden dat mensen in zo’n dergelijke situatie komen te zitten. Iedereen moet kunnen meedraaien in Almelo en niemand mag langs de zijlijn alleen komen te staan. Goede duidelijke zorg en hulpverlening zijn een eerste vereiste. Geld dat door Den Haag beschikbaar wordt gesteld voor kinderen die opgroeien in armoede, moet ook besteed worden aan deze kinderen. Verder vinden wij dat Sport, kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Dit bevordert de sociale ontwikkeling van mensen. Ook behoud van de wijkaccommodaties speelt hierin een grote rol. Deze mogen absoluut niet gesloten worden. Wat betreft werkgelegenheid, het vestigingsklimaat voor bedrijven moet sterk verbeterd worden zodat bedrijven voor Almelo kiezen in plaats van elders. Op dat gebied zijn al flinke stappen gemaakt. Het nieuwe bestuur van het XL-park gaat zeer voortvarend te werk en heeft al diverse bedrijven aan Almelo gebonden zoals Heijlen, Vtech en Bleckmann. De komende jaren zal er meer werkgelegenheid ontstaan. Venlo begint vol te raken en Almelo moet nu proberen hierop in te springen.

2. CDA
Schulden en armoede zijn een groot probleem. CDA Almelo wil een pilot draaien waarbij de gemeente de schulden over gaat nemen icm met een traject waarbij mensen geleerd worden uit de schulden te blijven.

3. D66
Gebrek aan financiële middelen door bestuurlijke fouten uit het verleden. Dat remt op veel ambities die we als Almelo hebben. We komen uit het dal, maar dat duurt nog een paar jaar voor we echt weer een investeringsagenda kunnen opstellen. Belastingen verhogen of andere voorzieningen nog meer bezuinigen is lastig. Dus voorzieningen op niveau blijven houden en doen wat we moeten doen (decentralisaties). Waar we vooral op focussen: met dezelfde middelen onze programma’s beter, doelmatiger en duurzamer uitvoeren. Daar is de organisatie en het bestuur zich nu op aan het instellen. (reorganisatie van sectormodel naar programmasturing)

4. PvdA
GEEN ANTWOORD

5. SP
Armoede en daarmee de sociale ongelijkheid. Zorgen voor werk. Werk waarvoor werkgevers fatsoenlijke lonen betaald zodat er van rond gekomen kan worden. Werk dat past bij het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking en zo nodig krikken we dat niveau op door gerichte scholing. Ondernemers aanspreken op hun verantwoordelijkheid maatschappelijk te ondernemen.

6. VVD
GEEN ANTWOORD

7. ChristenUnie
In het verleden hebben colleges van Almelo geld uitgegeven dat er helemaal niet was. Men kocht grond, zette het duur in de boeken, en gaf het geld uit. Nu vanwege boekhoudkundige regels de grond is afgewaardeerd zitten we met een negatief eigen vermogen en weinig tot geen financiële armslag om te doen wat nodig is, laat staan een investeringsagenda op te stellen. De burgers betalen daarvoor al jaren het gelag. De ChristenUnie staat ervoor dat we op een verantwoorde wijze met het geld van onze burgers omgaan, dat er een einde komt aan het gesjacher en geritsel zoals dat in de bestuurscultuur in het verleden wel plaatsvond, en dat het vertrouwen in het bestuur toeneemt. Onze wethouder Alex Langius waakt eerlijk en rechtvaardig over de financiën.

8. PVA
Dit is niet ‘luisteren naar de burger’. De gevolgen laten zich raden. Wij willen dat er een einde komt aan vriendjespolitiek en belangenverstrengeling want er komen steeds weer zaken bovendrijven die ons een erg vieze smaak in de mond bezorgen. Wij willen de burger meer invloed geven in zaken die hen aangaan, zoals het beheer van speeltuinen, wijkcentra of de herinrichting van hun straat. Leg de burger niet het zwijgen op maar laat hem meepraten.

9. Almelo Centraal
In Almelo is er niet één grootste probleem. Er zijn meerdere problemen die met elkaar samenhangen. Besluiten, vooral van financiële aard, uit het verleden hebben grote invloed op het heden en de toekomst. De aandacht voor de komende vier jaar moet uitgaan naar wat de bewoners van Almelo nodig hebben. Niet besturen vanuit het stadhuis achter het bureau van de wethouder maar ingaan op initiatieven van de bewoners zelf. Maatwerk leveren. Daarnaast eerlijk en open besturen, informatie verstrekken en motiveren waarom er voor een voorstel wordt gekozen. Ondanks de problemen blijft Almelo een levendige stad waar veel activiteiten worden georganiseerd door veel mooie initiatieven vanuit de inwoners van Almelo zelf.

10. Leefbaar Almelo
De hoge werkloosheid en de leegstand in de binnenstad! Arbeidsintensieve werkgelegenheid naar Almelo proberen te krijgen. En onbruikbare leegstaande panden veranderen of slopen en nieuwe kleindchalige bedrijvigheid proberen terug te krijgen! Ook meer wonen kan de binnenstad verlevendigen.

11. GroenLinks
Werkloosheid – en daardoor armoede – is het grootste probleem, vindt GroenLinks. Armoede is niet alleen een kwestie van te weinig geld; het zuigt je steeds dieper het moeras in doordat je niet meer aan het maatschappelijk leven kunt deelnemen en je kinderen ook niet (geen geld voor sport, etc). Hier ligt dus een grote taak voor de gemeente: mèèr mensen aan een baan helpen, mèèr mensen een vakopleiding laten volgen. Daar hebben veel bedrijven beleid voor nl. ‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ geheten, maar daar moet veel meer mee gebeuren. Mocht dat niet lukken, dan moeten meer mensen onder het minimabeleid vallen. De inkomensgrens daarvoor moet wat omhoog, zodat het voor meer mensen een vangnet is.

12. PVV
De PVV vindt armoede het grootste, of in ieder geval één van de grootste problemen van Almelo. Wij hebben het dan over armoede in de grootste zin van het woord. Financiele problemen van de Gemeente zelf, ze staat immers onder toezicht van de Provincie, maar zeker ook financiele problemen bij de Almeloër. Zowel burger als ondernemer. De onmacht of onwil van de Gemeente om voldoende voor de Almeloër te zorgen, voor de belangen van de Almeloër op te komen, noemen wij ook een vorm van armoede. Wij gaan zorgen dat de Gemeente er weer ís voor de Almeloër. Een helpende hand in plaats van een informatie-foldertje. Een meedenkend orgaan, in plaats van een vervelende sta-in-de-weg. Een persoons- en gezinsgerichte aanpak voor (schuld)hulpverlening.

13. Minimapartij
De zorg en de participatie zijn nog altijd niet goed geregeld, er vallen nog steeds mensen tussen wal en schip en er zijn wachtlijsten. De Minimapartij zal blijven knokken en concrete voorstellen blijven indienen om de problemen op te lossen.

14. Lijst Çete
Het grootste probleem in Almelo is de ontoereikende zorg voor onze ouderen en jongeren, die vaak de onderkant van de samenleving raken. Er zijn nog steeds grote problemen met wachtlijsten voor de WMO die oplopen tot 8 weken. Ook onze kinderen die zorgafhankelijk zijn, ervaren dagelijks nog heel veel problemen. De kaalslag in het sociaal domein moet ophouden en ook de bureaucratische rompslomp kan efficiënter. Zorg moet gaan naar waar de zorg nodig is en niet blijven hangen aan de strijkstok. Duizenden Almeloërs worden getroffen door slecht sociaal beleid. Met die mensen zijn wij solidair.

15. Democraten.NU
Democraten hoort en ziet dat steeds meer ouderen vereenzamen en dat vindt ze een groot probleem waar iets aan gedaan moet worden. Ouderen raken steeds meer aangewezen op zichzelf. Hulp wordt steeds meer afhankelijk van mantelzorgers. Thuiszorg wordt steeds minder. We zien en horen dat mantelzorgers worden overvraagd, met overbelasting als gevolg. De enorme administratieve rompslomp draagt daar nog eens een steentje aan bij. Ouderen hebben ook geen keuze meer, ze moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Op zich is er niets mis met zelfstandig wonen, maar soms zijn ouderen beter af in een woonzorgcentrum (bejaardentehuizen) omdat er mensen- en aandacht om hen heen zijn. Wij willen dat wonen in een woonzorgcentrum weer tot mogelijkheden gaat behoren.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties